HTML5儀表盤插件canvas儀表盤動畫效果 - canvas-gauges4073
canvas-gauges是一款基于HTML5 Canvas的儀表盤插件。該儀表盤插件使用純js來驅動動畫,可以制作圓形和線性的儀表盤組件。

可以通過js來初始化該儀表盤插件
var gauge = new LinearGauge({
 renderTo: 'gauge-id',
 colorNumbers: 'red',
 width: 100,
 height: 300
})   
也可以直接在HTML代碼中使用data-*屬性來配置儀表盤。上面的js代碼等效于:
<canvas data-type="linear-gauge"
    data-color-numbers="red"
    data-width="100"
    data-height="300"
></canvas>  

技術討論區(0 個討論)

 1. 請先登錄

   發 布
深圳风采彩票